BC Pedicure Bianca

Voetverzorging aan huis speciaal voor U

Algemene voorwaarden.

 

Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BC pedicure Bianca en een cliënt waarop BC pedicure Bianca deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen


BC pedicure Bianca zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal BC pedicure Bianca zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken


De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BC pedicure Bianca melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BC pedicure Bianca het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
BC pedicure Bianca moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

BC pedicure Bianca vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy


De cliënt voorziet BC pedicure Bianca vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BC pedicure Bianca aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BC pedicure Bianca neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. BC pedicure Bianca behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BC pedicure Bianca zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding


BC pedicure Bianca is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, BC pedicure Bianca verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

BC pedicure Bianca is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BC pedicure Bianca is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Beschadiging en Diefstal


BC pedicure Bianca heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
BC pedicure Bianca meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan BC pedicure Bianca
BC pedicure Bianca moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BC pedicure Bianca de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich op de afspraak behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BC pedicure Bianca het recht de cliënt de behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht


Op elke overeenkomst tussen BC pedicure Bianca en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.